Curs calificare INSTRUCTOR IN POLIGON

IMG_2919Curs calificare profesionala pentru dobandirea calitatii de INSTRUCTOR IN POLIGONUL DE TRAGERE.

COST: 3000 euro

Acest curs este  singura metoda legala prin care puteti obtine o arma de tir sportiv cu teava lunga (pusca) sau scurta (pistol) fara sa deveniti sportiv de performanta cat. I-a sau antrenor de tir sportiv, precum si dreptul de a profesa in meseria de instructor de tragere.

ANUNT:

ANUNT CURS Instructor

Asadar, baza legala:

Legea 117 din 15 iunie 2011 (Legea 117/2011), pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor precizeaza:
Art. 14.
(1) Persoanele fizice de cetatenie romana cu domiciliul sau resedinta in Romania care indeplinesc conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) pot fi autorizate, la cerere, sa procure arme letale.
(2) Armele de aparare si paza pot fi procurate numai de catre urmatoarele categorii de persoane:
a) demnitarii, magistratii, diplomatii, militarii si politistii, pe perioada cat sunt in activitate si dupa incetarea activitatii, pensionare, trecerea in rezerva sau retragere, dupa caz, cu exceptia situatiei in care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor;
b) persoanele prevazute de lege care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice, pe perioada in care au aceasta calitate, cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza;
c) persoanele incluse in programe de protectie a martorilor, pe perioada in care au aceasta calitate.
(3) Vanatorii pot procura arme de vanatoare, precum si arme de tir numai din categoria armelor lungi.
(4) Sportivii de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice, pe perioada cat sunt in activitate, precum si antrenorii si instructorii in poligonul de tragere pot procura numai arme de tir, cu exceptia situatiei in care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor.
(5) Colectionarii de arme pot procura numai arme de colectie, cu exceptia celor prevazute in categoria B pct. 7 din anexa, proiectate dupa anul 1945, in conditiile stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

Procedura de obtinere a calificarii de instructor in poligon:

Hotararea de Guvern nr  11/2018 (download: Politia Romana – HG11/2018 )

ART. 30
(1) Pot dobândi atestatul de instructor în poligonul de tragere cetăţenii români, rezidenţii statelor membre, sau străinii cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c) şi d) din Lege, precum şi, cumulativ, următoarele condiţii:
a) au împlinit vârsta de 21 de ani;
b) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor deţinute de organul de poliţie competent;
c) sunt apţi din punct de vedere medical şi psihologic;
d) nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, deţinute în condiţiile prevăzute de lege;
e) sunt absolvenţi de studii liceale şi au obţinut certificatul de calificare cu recunoaşterea naţională însoţit de suplimentul descriptiv, în urma absolvirii cursului de calificare profesională a instructorilor în poligoanele de tragere, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să depună la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială se află domiciliul, reşedinţa sau după caz, locul de rezidenţă în România, o cerere scrisă însoţită de următoarele documente, în original şi în copie:
a) actul de identitate, în original şi în copie;
b) certificatul de calificare şi suplimentul descriptiv obţinute în urma absolvirii cursului de instructor în poligonul de tragere, prevăzute la alin. (1) lit. g), în original şi în copie;
c) actul de studii, în original şi în copie;
d) certificatul medical prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. c), în original şi în copie;
e) aviz psihologic, în original şi în copie, din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării, eliberat, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;
f) dovada achitării taxei prevăzute de lege pentru obţinerea atestatului de instructor în poligonul de tragere.
(3) Documentele originale prevăzute la alin. (2) lit. a) – c) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.
(4) Organul de poliţie competent verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru obţinerea atestatului de instructor în poligonul de tragere pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), precum şi a verificărilor efectuate în evidenţele proprii şi, dacă constată că acestea sunt îndeplinite, eliberează solicitantului atestatul, iar în caz contrar, comunică în scris, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, motivele pentru care nu eliberează acest document.
(5) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) – f de către cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, sau ai Confederaţiei Elveţiene se face prin prezentarea documentelor echivalente eliberate de o autoritate competentă din statul membru de origine sau de provenienţă.
(6) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. e) poate fi atestată de către cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, sau ai Confederaţiei Elveţiene prin documente eliberate în condiţiile legii pentru cetăţenii români.
(7) Autoritatea competentă la nivel naţional în materia recunoaşterii calificărilor profesionale şi a cooperării administrative pentru profesia de instructor în poligonul de tragere este Inspectoratul General al Poliţiei Române.
(8) Prevederile alin. (3) şi (4) se aplică corespunzător în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, sau ai Confederaţiei Elveţiene.
(9) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, sau ai Confederaţiei Elveţiene care beneficiază de recunoaşterea calificărilor profesionale, trebuie să aibă cunoştinţele de limba română necesare exercitării profesiei de instructor în poligonul de tragere în România în conformitate cu dispoziţiile legii privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.
ART. 31
(1) Cursul de calificare profesională a instructorilor în poligoanele de tragere se organizează de către persoane juridice autorizate conform Secţiunii a 7-a a Capitolului III.
(2) Pot urma cursul prevăzut la alin. (1) persoanele care au împlinit vârsta de 21 ani, sunt absolvente de studii liceale, îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. (c) şi (d) din Lege şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic.
(3) În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2), solicitantul trebuie să prezinte, cu ocazia depunerii cererii de admitere la curs documentul de studii, în copie şi original, şi documentele prevăzute la art. 30 alin. (2) lit. a), c)-e), însoţite de certificatul de cazier judiciar; documentele originale, cu excepţia certificatului de cazier judiciar, se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.
(4) Durata pregătirii teoretico şi practice, în cadrul cursului prevăzut la alin. (1), este de 720 de ore.
ART. 32
(1) Persoanele care au frecventat în proporţie de cel puţin 90% cursul de calificare profesională a instructorilor în poligoanele de tragere vor susţine examenul de absolvire în faţa unei comisii din care face parte şi un reprezentant al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau, după caz, al inspectoratului de poliţie judeţean în raza căruia furnizorul de formare profesională îşi are sediul, constituite potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Organizatorul cursului are obligaţia de a asigura condiţiile tehnice şi materiale pentru desfăşurarea examenului prevăzut la alin. (1) şi de a informa cursantul asupra datei, orei şi locului susţinerii examenului, cu cel puţin 10 zile înainte.
(3) Examenul prevăzut la alin. (1) se constituie din susţinerea a două probe, după cum urmează:
a) proba teoretică, care constă într-un set de întrebări prin care se verifică însuşirea cunoştinţelor din toate domeniile abordate în cadrul cursului;
b) proba practică, care constă într-o şedinţă de tragere în poligon, prin care se verifică deprinderile privind folosirea armamentului şi a muniţiei, a echipamentelor de protecţie individuală, pregătirea armei pentru tragere, respectarea poziţiilor pentru tragere, precizia tragerii, reacţia personală la declanşarea focului, modul de asigurare a armei, precum şi deprinderile personale şi modul de acţiune în situaţii care necesită acordarea primului ajutor şi în caz de incendiu.
ART. 33
(1) Persoanei care a promovat examenul de absolvire prevăzut la art. 32 şi îndeplineşte toate condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (1) i se eliberează de către organul de poliţie competent atestatul de instructor în poligonul de tragere al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9.
(2) Persoana care nu s-a prezentat la susţinerea examenului de absolvire are dreptul de a participa la un nou examen în condiţiile prevăzute la art. 32, în termen de cel mult 12 luni, fără a mai fi necesară repetarea cursului de pregătire.
(3) Persoana care nu a promovat sau care nu s-a prezentat la susţinerea examenului de absolvire în termenul prevăzut la alin. (2) poate susţine un nou examen numai după parcurgerea unui nou curs de pregătire în condiţiile stabilite la art. 31.
(4) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, sau ai Confederaţiei Elveţiene care doresc să exercite în România, în mod independent sau ca salariat, profesia de instructor în poligonul de tragere, pot face dovada absolvirii studiilor şi a deţinerii calificării profesionale prin unul din documentele prevăzute de Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 34
(1) Atestatul de instructor în poligonul de tragere conferă deţinătorului dreptul şi îi instituie obligaţia de a folosi armele din dotare în condiţiile, limitele şi scopul conferite de lege.
(2) În poligoanele autorizate conform legii, instructorul poate încredinţa arma de tir pe care este autorizat să o deţină, respectiv arma de tir pentru care deţine dreptul de port şi folosire, altor persoane care participă la activităţile de instruire, în condiţiile stabilite prin regulamentul de ordine interioară al poligoanelor.
ART. 35
(1) Termenul de valabilitate a atestatului de instructor în poligonul de tragere este de 5 ani şi se poate prelungi, la cererea deţinătorului, la fiecare 5 ani, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b) – f), atestate prin documentele prevăzute la art. 30 alin. (2) lit. a), d) şi e), precum şi pe baza verificărilor în evidenţele proprii ale organului de poliţie competent. Prelungirea termenului de valabilitate se menţionează în atestat de către organul de poliţie competent.
(2) Atestatul de instructor în poligonul de tragere se anulează dacă se constată, fie cu ocazia solicitării prelungirii termenului de valabilitate a acestuia, fie în urma unor verificări de specialitate efectuate de organele de poliţie competente, că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1).
(3) În situaţia în care titularul nu se prezintă până la împlinirea termenului de valabilitate prevăzut la alin. (1) organul de poliţie competent dispune măsura suspendării dreptului de exercitare a calităţii de instructor în poligonul de tragere până la data reînnoirii acestuia, precum şi retragerea permisului sau, după caz, a permiselor de armă.
(4) Măsurile prevăzute la alin. (3) se comunică persoanei în cauză prin dispoziţia de suspendare a dreptului de exercitare a calităţii de instructor în poligonul de tragere şi de retragere a permisului de armă sau, după caz, a permiselor de armă.

Informatii utile:

Persoana de contact: ION DIACONU – 0729 541 035

 

Armament utilizat: pistol CZ 75 Kadet cal.22 .LR, pistol Glock 17/34 cal. 9 mm Para, revolver S&W  mod. 627 cal. 357 Mag & 38 Special, pusca alice Browning Ultra XT cal. 12, pusca Tula mod. Skeet cal. 12, FN SCAR cal. 5.6 mm, AK 47 cal. 7,62 mm, etc.

Pe toata durata cursului, in cadrul complexului A. Salceanu – Joita, participantii inscrisi, beneficiaza de preturi preferentiale pentru utilizarea armamentului personal (sau cel inchiriat). Preturile sunt afisate in sala de curs. In acest mod, dorim sa va facilitam accesul in poligon celor care doresc o pregatire suplimentara. De asemenea, magazinul de arme si munitii aflat in incinta complexului nostru de tragere, ofera consiliere tehnica precum si discount-uri semnificative la achizitionarea echipamentelor, armelor sau munitiilor pentru toti cursantii sau absolventii cursului de calificare.

 Acest site utilizeaza cookies. Prin continuarea navigarii pe acest site, va exprimati acordul asupra utilizarii cookie-urilor !

Prin completarea formularelor de pe acest website utilizatorul isi da acordul in mod expres ca datele cu caracter personal sa fie procesate in vederea comunicarii, in indeplinirea intereselor legitime ale asociatiei 'Clubul de tir sportiv Tunari'